Ekonomická rada farnosti

 

Členové ekonomické farní rady:

 

Březinová Soňa

Feith Patrik, Ing.

Pavlík Martin, Mgr.

 

Výpis ze stanov ekonomické farní rady (celé stanovy):

 

1.Základní ustanovení

1.1.Ekonomická rada farnosti (dále jen ERF) je pomocný a poradní orgán faráře, který se podílí na hospo­daření s majetkem farnosti s péčí řádného hospodáře.

1.2.Při hospodaření s majetkem dbá ERF příslušných ustanovení CIC a obecně závazných právních předpisů.

1.3.Předsedou ERF je farář. Jako statutární zástupce farnosti má a uplatňuje všechna práva a povinnosti z toho vyplývající. Ostatní členové ERF mají poradní hlas.

 

2.Úkoly a činnost ERF

2.1.Úkolem ERF je účast na spolehlivé, šetrné, obezřetné a starostlivé správě majetku farnosti, péče o zdroje příjmů, starost o zajištění potřeb farnosti.

2.2.Členové ERF jsou povinni jednat vždy v zájmu farnosti a usilovat o vytvoření ducha spolupráce a vzá­jemné důvěry mezi farářem a farníky. Nezapomínají přitom také na ducha křesťanské solidarity s jinými farnostmi, s diecézí a celou církví.

2.3.Farář svolává ERF alespoň jednou do roka, nejlépe po provedení roční účetní závěrky. Seznámí ji s hos­podářskými výsledky za uplynulé období a projedná hospodářské záměry pro následující rok.

Dále je farář povinen ERF svolat a vyslechnout její mínění v případech, kdy se jedná o závažné majet­kové záležitosti.

2.4.Členové ERF vyjádří své mínění hlasováním nebo slovně. Konečné rozhodnutí přísluší faráři.

 

3.Zápis z jednání ERF

Z jednání ERF sepíše určený člen zápis, ve kterém se stručně zaznamenají projednané záležitosti, případně
i výsledek hlasování. Zápis podepíše předsedající a zapisující.

 

4.Zřízení ERF

4.1.Zřízení ERF je v každé farnosti povinné.

 

5.Členství ERF

5.1.Členy ERF jmenuje farář z aktivních farníků, kteří řádně plní své náboženské povinnosti, mají přiměřené znalosti v oblasti ekonomie a práva, jsou bezúhonní a těší se dobrému jménu u většiny členů farní obce. Tuto funkci je nutno odlišit od služby kostelníka. Doporučuje se, kde je to možné a užitečné, provést ve farnosti předchozí volbu kandidátů, z nichž pak farář členy rady jmenuje.

5.2.ERF má 3 – 5 členů.

5.3.Členové ERF jsou jmenováni farářem na dobu pěti let s možností opětovných jmenování.

 

6.Ustavení ERF

6.1.Před prvním jednáním ERF jsou její členové představeni farnosti a uvedeni do funkce farářem nejlépe před shromážděným farním společenstvím a složí tento slib: “Slibuji, že budu svědomitě plnit své poslání v ekonomické radě farnosti a podílet se na hospodaření s majetkem farnosti s péčí řádného hospodáře. Kéž mi Bůh pomáhá.”

6.2.Po složení slibu předá farář členům ERF jmenovací dekrety.

 

7.Zánik členství ERF

7.1.Předsedovi ERF zaniká členství v ERF ztrátou církevního úřadu.

7.2.Členům ERF zaniká členství:

  1. ukončením funkčního období;
  2. vzdáním se členství;
  3. písemným odvoláním farářem, když člen neplní své povinnosti, ztratil zájem o dění ve farnosti či bezúhonnost a dobrou pověst, nebo jeho činnost narušuje spolupráci v ERF nebo ve farnosti;
  4. úmrtím;
  5. uložením církevního trestu.

8.Zánik ERF

Při uprázdnění úřadu faráře ERF trvá. Nový farář buď dosavadní ERF potvrdí do konce jejího funkčního období, nebo ji nepotvrdí, a pak je povinen nejpozději do 6 měsíců jmenovat ERF novou.

V Brně dne 11. 12. 2001                                                      Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský