Informace od otce Miroslava k letošním Velikonocům

03.04.2020 13:45

Drazí farníci,

 

podle pokynů ČBK na základě dekretu Kongr. pro bohosl. a svátosti ze dne 19. 3. a 25. 3. t.r., budou v naší farnosti bohoslužby ve Sv. týdnu ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie takto:

Květná neděle                                                                 9:00 

Zelený čtvrtek -  mše sv. na památku Večeře Páně   17:00

Obřady Velkého Pátku                                                15:00

Velikonoční vigilie                                                        20:00

Boží hod velikonoční                                                      9:00

 

Všechny tyto obřady budu konat pouze se 2 ministranty BEZ ÚČASTI LIDU.

Po skončení obřadů na Květnou neděli nechám požehnané ratolesti na stolečku v zádveří, kde si je můžete vyzvednout a odnést domů.

    

 Svátost smíení ped Velikonocemi

 • �  Apoštolská penitenciárie v Poznámce o svátosti smíení v situaci souasné pandemie mimo jiné uvádí, že „písluší diecéznímu biskupovi, aby pro knze a kajícníky stanovil rozumná opatení, která mají platit pi individuálním slavení svátosti smíení, jakými jsou prostorné místo mimo zpovdnici, dodržení dostatené vzdálenosti, použití ochranných masek, aniž by však byla ohrožena absolutní pozornost vnovaná zachování zpovdního tajemství a patiné diskrétnosti.“

 • �  Je možné také pipomenout dležitost dokonalé lítosti, kterou zmiuje Apoštolská penitenciárie v Poznámce o svátosti smíení v situaci souasné pandemie: „Tam, kde se jednotliví věřící ocitli v bolestné nemožnosti pijímat svátostné rozhešení, je teba pipomenout, že dokonalá lítost, vycházející z lásky k Bohu milovanému nade všechno, vyjádená upímnou žádostí o odpuštní (takovou, jakou je kajícník v této chvíli schopen projevit) a doprovázená votum confessionis, tj. pevným pedsevzetím jít co nejdíve ke svátostné zpovdi, získává odpuštní hích, a to i smrtelných (srov. KKC, . 1452).“ 

   

    Svátost smíření není tedy vyloučená. Sv. smíření budu udělovat zájemcům, kteří se mně nahlásí telefonicky na č. 546 451 591, nejlépe večer po 19 hod., a se kterými si domluvím i čas sv. zpovědi. Doporučuji to především těm, kteří vnímají ve svědomí, že jsou ve stavu těžkého hříchu.

   

  Adorace po obřadech  Zeleného čtvrtku od 18:00 do 21:00,

                                      Velkého pátku     od    9:00 do 14:00 a od 17:00 do 21:00

                                      Bílé soboty          od    9:00 do 19:00,

  je možná individuálně. "Boží hrob"  letos není. Nejsvětější svátost zůstává po celou dobu svatého třídenní ve svatostánku. Na stolečku v zádveří budou dány listiny s těmito termíny. Kdo bude chtít adorovat, ať se, prosím, zapíše na příslušný termín.

   

     Kdo bude chtít požehnanou vodu z vigilie, ať si dá nádobu s označením svého jména za dveře na faře. Po obřadech vigilie a obřadech neděle Vzkříšení si ji bude moci zase tamtéž vyzvednout.

   

     Vzkaz pro rodiče dětí, chodících do náboženství a zvl. pro letošní prvokomunikantky. Náboženské vědomosti jsou důležité, ale ještě důležitější je náboženská praxe. Situace, kterou prožíváme, nás vede, ba přímo nutí k tomu druhému. Ke společné modlitbě v rodinách. Proto vás rodiče, prosím, aby jste se svými dětmi denně modlili. Lze si společně číst Písmo svaté, životopisy svatých apod. Nabídka na katolických stránkách je nepřeberná. Je to příležitost pro obnovu rodinného života, naslouchání, ticha /Doporučuji knihu: kard. Sarah Síla ticha/, vnitřního života. Ať tento čas nepromarníme.

  Žehná vám váš duchovní správce

  P. Miroslav Kazík

 

—————

Zpět